Algemene Voorwaarden

Van Essen Interiors  –  2023


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder de hierna te noemen begrippen het volgende:

1.1 Opdrachtnemer is de eenmanszaak Van Essen Interiors, ingeschreven bij de KVK onder nummer 83838775, gevestigd te Amsterdam. De activiteiten van Van Essen Interiors zijn interieurontwerp en
– advies, begeleiding van de realisatie van het interieur ontwerp, interieur styling alsook inkoop en verkoop van interieur gerelateerde producten. Van Essen Interiors is werkzaam zowel binnen als buiten Nederland.

1.2 Opdrachtgever is de natuurlijke – of rechtspersoon die de opdracht tot interieurontwerp en/of
– advies, begeleiding van de realisatie van het interieur ontwerp, interieur styling danwel inkoop en/of verkoop van interieur gerelateerde producten aan Van Essen Interiors heeft verleend.

1.3 Offerte is een nadere omschrijving van de werkzaamheden die Van Essen Interiors voor opdrachtgever kan uitvoeren en de producten die Van Essen Interiors kan leveren, inclusief (een indicatie van) de kosten hiervan. Van Essen Interiors stelt de offerte op en stuurt deze per mail aan opdrachtgever ter beoordeling. Indien de offerte akkoord is, stelt Van Essen Interiors een opdrachtbevestiging op.

1.4 Opdrachtbevestiging is de schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en Van Essen Interiors zoals door laatstgenoemde opgesteld en ondertekend en tezamen met de onderhavige algemene voorwaarden per mail naar opdrachtgever gezonden.

1.5 Opdrachtovereenkomst: Van een opdrachtovereenkomst is eerst sprake indien opdrachtgever zowel de door hem per mail van opdrachtnemer ontvangen opdrachtbevestiging alsook de onderhavige algemene voorwaarden heeft ondertekend en per mail heeft geretourneerd aan Van Essen Interiors.

1.6 Opdracht is het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene dat in de opdrachtbevestiging staat verwoord. Opdrachten kunnen zowel binnen Nederland als buiten Nederland worden uitgevoerd.

1.7 Project is het pand, gebouw of bouwwerk of onderdeel daarvan, waarop de opdracht van opdrachtgever aan Van Essen Interiors betrekking heeft.

Artikel 2. Toepasbaarheid voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot de diensten van Van Essen Interiors, leveringen van zaken door Van Essen Interiors en voorts alle overigens overeenkomsten gesloten met Van Essen Interiors, een en ander conform de vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij beide partijen uitdrukkelijk per mail akkoord zijn gegaan met een afwijking van deze voorwaarden.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Offertes en opdrachtbevestigingen

3.1 De door opdrachtnemer opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment dat beide partijen de opdrachtbevestiging hebben ondertekend, door beide partijen worden herroepen.

3.2 De door Van Essen Interiors opgestelde offertes en prijsopgaven zijn maximaal 14 dagen geldig en niet toepasbaar op andere (toekomstige) opdrachten.

3.3 Een opdrachtovereenkomst ontstaat eerst zodra beide partijen de opdrachtbevestiging hebben ondertekend en Van Essen Interiors deze door beide partijen ondertekende opdrachtbevestiging per mail retour heeft ontvangen. Eerst dan is de opdrachtovereenkomst bindend voor beide partijen.

3.4 Aanvullende afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze per mail door Van Essen Interiors en opdrachtgever voor expliciet akkoord zijn bevestigd.

3.5 Van Essen Interiors heeft te allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen een potentiële opdrachtgever te weigeren.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

4.1 Van Essen Interiors doet haar uiterste best de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren op basis van de door opdrachtgever aangeleverde informatie.

4.2 Opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig de beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.

4.3 Opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen aangaande het project aan derden zonder Van Essen Interiors hierin te kennen.

4.4. Van Essen Interiors kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor de uitvoering van haar advies en ontwerp. De rol van Van Essen Interiors gaat echter niet verder dan het in contact brengen van opdrachtgever met een derde partij. Van Essen Interiors sluit geen overeenkomsten namens de opdrachtgever bij een derde partij, noch zal zij fungeren als bemiddelaar of agent.

Artikel 5. Honorarium, verschotten en kosten van derden

5.1 Het honorarium van Van Essen Interiors kan als volgt worden overeengekomen:

a) Op basis van een vooraf vastgesteld uurtarief;
b) Op basis van een vast bedrag, exclusief omzetbelasting.

5.2 Het uurtarief van Van Essen Interiors voor advisering, ontwerp, begeleiding en reistijd tijdens kantoortijden (maandag t/m vrijdag van 9.00 – 18.00 uur) is € 125,- ex BTW.
Buiten kantoortijden is het uurtarief € 175,- ex BTW.
Van Essen Interiors werkt uitsluitend tijdens kantoortijden, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk heeft verzocht om werkzaamheden door Van Essen Interiors buiten kantoortijden.

5.3 Aanvullende reis- en verblijfkosten van Van Essen Interiors gedurende een project, worden door opdrachtgever voldaan na voorafgaand overleg tussen partijen over de hoogte van die kosten.
Van Essen Interiors overlegt aan opdrachtgever facturen van de gemaakte kosten voor onder meer vliegticket, hotel en maaltijden. Hetzelfde geldt voor kosten zoals bijvoorbeeld drukwerk en inschakeling van derden voor advisering.

5.4 In geval van een overeenkomst tot honorarium op basis van een vast bedrag, betaalt opdrachtgever (op basis van het uurtarief van Van Essen Interiors) voor de aanvullende werkzaamheden zoals aanpassing adviezen en ontwerpen (meerwerk) die op diens verzoek door Van Essen Interiors aanvullend zijn verricht.

5.5 Van Essen Interiors werkt op voorschotbasis. Dit betekent dat Van Essen Interiors met opdrachtgever bij de opdrachtovereenkomst bepaalt hoeveel uren op voorschot steeds door opdrachtgever worden betaald alvorens Van Essen Interiors een aanvang maakt met de werkzaamheden waarop die uren zijn gericht.
Afhankelijk van de werkzaamheden zal steeds een voorschotnota worden gezonden voor tussen de 5-25 uur.

5.6 Van Essen Interiors houdt haar gewerkte uren nauwkeurig en voor opdrachtgever transparant bij. Na ommekomst van de door opdrachtgever betaalde uren, zendt Van Essen Interiors opdrachtgever een nieuwe voorschotnota voor de eventueel resterende uren. Zolang opdrachtgever de in rekening gebrachte uren nog niet heeft voldaan, bestaat voor Van Essen Interiors geen verplichting om haar werkzaamheden voort te zetten. Opdrachtgever is en blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele termijnen.

5.7 Mochten er na beëindiging van de werkzaamheden door Van Essen Interiors onverhoopt nog uren resteren, dan zal Van Essen Interiors deze uren middels een eindafrekening aan opdrachtgever retourneren. Deze afrekening vindt plaats uiterlijk 2 weken na afronding van de werkzaamheden van Van Essen Interios zoals in de opdrachtbevestiging en eventueel aanvullende afspraken staan vermeld.

Artikel 6. Tussentijdse beëindiging opdracht

6.1 Wil opdrachtgever de tot stand gekomen opdrachtovereenkomst onderbreken, dan is hij verplicht dit per mail aan Van Essen Interiors te berichten onder vermelding van de redenen. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt Van Essen Interiors hierdoor schade, zoals bijvoorbeeld omzetverlies, dan is opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. Van Essen Interiors is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Maten dienen altijd in het werk zelf te worden nagemeten alvorens een advies of ontwerp wordt gerealiseerd. Ook dienen tekeningen met vergaande consequenties zoals bijvoorbeeld constructie en leidingwerk, altijd voorafgaande aan realisatie te worden besproken met een constructeur tekenaar en/of andere daartoe deskundigen.

7.2 Opdrachtgever blijft altijd zelf aansprakelijk voor keuze en toepassing van advies, materialen en producten, die door Van Essen Interiors zijn geadviseerd. Van Essen Interiors is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van de adviezen door opdrachtgever.

7.3 Van Essen Interiors is niet aansprakelijk voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de opdracht niet goed door derden is uitgevoerd danwel is veroorzaakt door onjuiste informatie door opdrachtgever danwel anderen aangeleverd bij Van Essen Interiors.

7.4 Van Essen Interiors kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derden partijen danwel gebreken in de producten die ter beschikking zijn gesteld door deze derde partijen.

7.5 Indien door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever.

7.6 Van Essen Interiors is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.

7.7 Indien Van Essen Interiors uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn bij de uitvoering van werkzaamheden door derde partijen, dan zijn deze altijd indicatief en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

7.8 Indien de opdrachtgever van mening is dat Van Essen Interiors tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.

7.9 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek per mail aan Van Essen Interiors kenbaar is gemaakt.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert en die niet aan Van Essen Interiors kan worden toegerekend, zoals bijvoorbeeld stakingen in bedrijven waarmee Van Essen Interiors overeenkomsten heeft gesloten, een gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Marielle van Essen van Van Essen Interiors geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.

8.2 Van Essen Interiors en de opdrachtgever dienen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmacht toestand op de hoogte te stellen, en in gezamenlijk overleg te zoeken naar een voor die specifieke situatie passende oplossing.

Artikel 9. Eigendom- en auteursrechten

9.1 Op alle uit de opdrachtbevestiging en eventuele aanvullingen hierop, voortkomende adviezen en ontwerpen behoren de intellectuele eigendomsrechten (zoals merkrechten, auteursrechten en modelrechten) toe aan Van Essen Interiors. De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht op deze documenten en beeldmateriaal nadat alle financiële verplichtingen richting Van Essen Interiors zijn voldaan.

9.2 Opdrachtgever zal de adviezen en ontwerpen van Van Essen Interiors niet vermenigvuldigen of openbaar maken zonder de toestemming van Van Essen Interiors, tenzij partijen anders expliciet per mail zijn overeenkomen.

9.3 Van Essen Interiors heeft het alleenrecht om van een naar zijn ontwerp en advies verwezenlijkt project, alsook het proces daarnaartoe, beeldmateriaal te maken, vermenigvuldigen en verspreiden op onder meer sociale media alsook anderszins hierover te berichten. Uiteraard onder geheimhouding van de persoonsgegevens van opdrachtgever.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1 Persoonlijke gegevens van opdrachtgever worden in de beveiligde digitale omgeving van Van Essen Interiors opgeslagen om opdrachten correct te verwerken. Van Essen Interiors geeft nimmer persoonsgegevens van opdrachtgever aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever en zal er alles aan doen om te voorkomen dat gegevens van opdrachtgever in handen vallen van derden.

10.2 Van Essen Interiors hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens van opdrachtgever de desbetreffende wetgeving. Een nadere uitwerking van dit artikel kunt u vinden in de zogenoemde ‘Privacy policy’ op de website van Van Essen Interiors, www.vanessen-interiors.com.

Artikel 11. Klachten

11.1 Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten of producten van Van Essen Interiors dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de geleverde diensten danwel producten, schriftelijk aan Van Essen Interiors worden medegedeeld.

11.2 Indien de klacht gegrond is, zal Van Essen Interiors de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeen gekomen.

Artikel 12. Diversen

12.1 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Van Essen Interiors: www.vanessen-interiors.com en zijn van kracht met ingang van 1 januari 2023 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand zijn gekomen.

12.2 Opdrachtgever krijgt de algemene voorwaarden van Van Essen Interiors bovendien bij de offerte en opdrachtbevestiging meegestuurd.

13. Toepasselijk recht

13.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Van Essen Interiors is het Nederlands Recht van toepassing, ook als het uit te voeren of uitgevoerde project gelegen is buiten Nederland en (een deel van) de werkzaamheden van Van Essen Interiors buiten Nederland hebben plaatsgevonden.

13.2 De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Van Essen Interiors en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Van Essen Interiors is gevestigd, te weten Amsterdam danwel de volgens de wet bevoegde andere rechter.

13.3 Partijen hebben zich tot het uiterste ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten voordat ze een beroep zullen doen op de rechter.

Van Essen Interiors – 2023